Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat

Fotografie ke stažení zde


 Heslo: Reka2021

S Čechohorákem 

,,Ruku" v ruce po celé republice 

Chovatelské stanice Severozápadní cesta & Jakubská hůrka pořádjí setkání s výšlapy. Zveme všechny majitele, příznivce a budoucí majitele ČHP 


X. Jubilejní setkáni s Čechohorákem "Ruku" v ruce po celé republice

 

Bonitační řád Klubu českého horského psa II. vydání

I. Úvodní ustanovení
1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise
1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve výjimečném případě, kdy není přítomen druhý člen chovatelské komise, může jej nahradit přítomný člen výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise na nejbližším jednání výboru informovat.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.
6. Bonitační komisi mohou při bonitaci pomáhat (měření, zakreslování skvrn apod.) 1-2 předem určení pomocníci z členů chovatelské komise nebo výboru.

III. Bonitovaný jedinec
1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici (hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen. 4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.
5. K bonitaci nejsou připuštěni jedinci, kteří ke dni bonitace nesplnili podmínku účasti na klubové nebo speciální výstavě pořádané KČHP, minimálně ve věku 15 měsíců dosažených nejdříve v den konání výstavy. Absolvování výstavy se dokládá posudkovým listem.
6. V případě, že klub z objektivních příčin neuspořádá v předcházejících 15 měsících klubovou ani speciální výstavu, odpadá pro bonitované jedince starší 24 měsíců podmínka předvedení na výstavě podle bodu III., odst. 5 tohoto řádu.

IV. Bonitace
1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.
2. Bonitace se koná ve vyznačeném prostoru pouze za přítomnosti bonitační komise, s případnými pomocníky podle bodu II.,6. tohoto řádu. Dále je přítomen majitel psa/feny (nebo jeho zástupce), který si může vzít pomocníka pro předvedení. Nikdo další nemá do vymezeného prostoru přístup.
3. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bodované bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Bonitovaný jedinec musí být před bonitací prokazatelně identifikován (tetovací číslo, číslo transpondéru)
6. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP nebo součet bodů na bonitační kartě je vyšší než 20.
7. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = splňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu
KČHP
- nechovný = nesplňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu KČHP.
8. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek 9. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
10. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji, nebo na internetových stánkách KČHP nebo prostřednictvím e-mailu své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP nebo rozeslaným e-mailem, a to nejpozději 2 týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace
1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 12.9.2021 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.

Jsme chovatelská stanice působíci na Vysočině v Jihlavě a její začátek se datuje od roku 1986.

První plemeno mého chovu byl Novofundlandský pes. Odchoval jsem několik generací s velmi slušným standardem a střídavými úspěchy na výstavách. K tomuto plemeni jsem současně choval i Leonbergera a japonské plemeno Akita Inu.

Nyní se specializuji výhradně na rasu Český horský pes.

K chovu tohoto plemene nás inspirovalo zhlédnutí závodu psích zpřežení „Šediváčkův long“, který se každoročně od roku 1994 jezdí koncem ledna v Orlických horách.

Co definitivně rozhodlo k chovu tohoto plemene? Jak je již psáno výše: Jezdili jsme se s dětmi dívat na závody psích zpřežení do Orlických hor. Mám 3 děti a nejmladší dceři se velmi líbilo, jak se musheři vozí a chtěla, aby jí při „běžkování“ někdo pomáhal. Výběr padl na toto plemeno pro jeho univerzální využití.

Zúčastňuji se s našimi fenamy národních výstav, kde dosahují nejlepších ocenění (viz odkazy Foto a Naše úspěchy).

Naše dovolené se bez nich neobejdou. Jsme akční rodina, takže v zimě hory a lyže, z jara a na podzim jezdíme na kolech, v létě voda a po celý rok navíc pěší turistika.

Naši ČHP jsou chováni u rodinného domku v okrajové části Jihlavy. Denně se s nimi chodí na dlouhou vycházku. V naší rodině funguje i jako výborný rodinný pomocník. Nejstarší syn má těžkou formu DMO (dětská mozková obrna) a je odkázán pouze na invalidní vozík. Díky našim psům se syn dostal i na místa, na která bych ho vlastními silami těžko dostával. Jsou pro něj velmi dobrými společníky i kamarády.

Přesvědčil jsem se, že tato rasa není jen na tahání, ale je opravdu všestranná – jak je uvedeno v popisu jejich standardu.

Dcera začala aktivně závodit foto + články jsou v záložce závody.

Kvalita a zdravotní stav našich fen je doložena učastí a absolvováním nejtěžšího závodu u nás (již zmíňovaného) Šediváčkova longu.

 

Celková charakteristika

Nenáročný, odolný pes takové stavby těla, která umožňuje skloubení síly, rychlosti a vytrvalosti. Dobře osrstěný, bez problémů snáší rozdíly teplot klimatu střední Evropy. Kontrastní strakaté zbarvení umožňuje, že je dobře viditelný při práci v terénu v zimních i letních podmínkách.

Země původu

Česká republika

Upotřebení

Všestranný sportovní a pracovní pes, určený zejména pro horské a podhorské oblasti. Uplatňuje se např. jako pes tažný, pro závody psích zápřahů, záchranářský, lavinový, pastevecký i jako pes hlídací a rodinný společník.

Klasifikace dle FCI

Skupina 2. 2.2. psi dogovití 2.2.2. typ horský Zkouška z výkonu není požadována.

Historie

Plemeno vzniklo v roce 1977 zkřížením kanadského saňového psa z okolí Athabasky - Aljaška (plemeno neregistrované FCI) se slovenským čuvačem (FCI 142) a následným šlechtěním.

1.Celkový zjev

Dlouhosrstý strakatý pes s převislýma ušima, mírně obdélníkového až téměř kvadratického formátu těla, na vyšších nohách, pevné konstituce, bez známek lymfatičnosti nebo hrubosti.

2.Důležité proporce

Délka těla : výška v kohoutku 10 : 9,9 až 10 : 9

Hloubka hrudníku : výška v kohoutku 1 : 2,5

Délka nosního hřbetu : délka hlavy 1 : 2,2 až 1 : 2,4

3.Chování a povaha

Povaha přátelská, sebevědomá.

Temperament živý. Je dobře ovladatelný, schopný všestranného výcviku.

4.Hlava

Úměrná velikosti těla, správného pohlavního výrazu.

4.1. Mozkovna

Poměrně široká, ale její šířka je vždy o něco menší než délka, temeno spíš ploché, nepříliš klenuté. Linie temene a nosního hřbetu jsou divergentní. Stop ....... zřetelný, ale pozvolný.

Obličejová část Nosní houba-černá

Nosní partie  ... jen mírně kratší než lebeční, nepříliš hluboká, tupě zakončená. Nosní hřbet rovný, široký.

Pysky ...... silné, ale přiléhavé, nepřevislé. Koutky tlamy uzavřené. Pigmentace sytá.

Zuby ....... velké, skus pravidelný nůžkový. Přípustný je i klešťový skus. Počet řezáků úplný.

Oči ......... středně velké, oválného tvaru, vodorovně uložené, hnědé až tmavohnědé, mírného výrazu. Okraje očních víček sytě pigmentované.

Uši .......... vysoko a široko od sebe nasazené, se širokým úponem, převislé, trojúhelníkovitého tvaru. Poměrně velké, při natažení dosahují ke koutkům tlamy. Předním okrajem přiléhají ke skráním, zadní okraj, zejména v afektu, odstává.

5.Krk

Středně dlouhý, poměrně silný, dobře osvalený, nesený šikmo přibližně v úhlu 45°. Kůže silná, ale bez laloku. Osrstění velmi husté.

6.Trup

Kohoutek ........ zřetelný.

Hřbet ..... rovný, pevný.

Bedra ..... pevná, svalnatá, krátká.

Záď ......... zaoblená, její nejvyšší bod leží ve stejné výšce jako kohoutek. Může být i lehce přestavěná.

Předhrudí ........ dobře vyvinuté, ale ne přehnané široké.

Hrudník .. oválného průřezu, dlouhý. Spodní linií dosahuje k loktům, ale ne níže.

Břicho .... mírně vtažené.

Ocas ....... nasazený v linii zádě, dosahuje k hlezennímu kloubu. Je bohatě osrstěný. V klidu nesený svisle dolů nebo mírně prohnutý a v pohybu a v afektu srpovitě nad linií hřbetu.

7.Končetiny

7.1. Hrudní končetiny

Rovné a silné, rovnoběžně a středně daleko od sebe postavené.

Lokty ...... směřují přesně dozadu.

Záprstí .... pružné, ale ne měkké.

Tlapky .... oválného tvaru, velké, uzavřené. Prsty silné, klenuté.

7.2. Pánevní končetiny

Silné, dobře osvalené. Při pohledu zezadu rovnoběžné a středně daleko od sebe postavené. Přiměřeně zaúhlené, bez extrémů jedním či druhým směrem.

Nárt ....... silný, krátký, kolmý.

Tlapky .... stejného tvaru jako u hrudních končetin, směřují přesně kupředu. Páté prsty, případně i šesté prsty nejsou vadou.

 1. Pohyb

Prostorný, vytrvalý, bez známek těžkopádnosti.

 1. Kůže

Silná, ale pružná, bez záhybů.

10.Osrstění

10.1. Srst

Dlouhá, délka srsti na hřbetě do 10 cm, na zadní straně stehen a na ocase mírně delší. Je rovná, hustá, uzavřená, v zimě s bohatou podsadou. Břicho je rovněž dobře osrstěné. Na hlavě a předních stranách končetin je srst krátká.

10.2. Zbarvení

Je vždy strakaté – barevné plotny na čistě bílém podkladě. Barva ploten může být libovolná. Hlava je zbarvena celá nebo s bílou lysinou. Plotny na trupu mohou být rozmístěny jakkoliv nepravidelně. Na trupu musí být minimálně jedna malá plotna.

Plášťové zbarvení je méně žádoucí, ale přípustné, pokud je plášť zřetelně přerušen bílou barvou alespoň na krku (límec) nebo na bedrech. Na bílém podkladě se někdy objevuje tečkování, které lze tolerovat, pokud neruší celkový dojem kontrastu ploten a podkladu.

Jestliže je pes po stránce morfologické mimořádně kvalitní, lze nedostatky ve zbarvení tolerovat (pokud se nejedná o vady vylučující) a zadat i nejvyšší tituly.

11.Výška a hmotnost

11.1. Výška v kohoutku psi 60 – 70 cm, feny 56 – 66 cm

11.2. Hmotnost – orientačně psi 30 – 40 kg, feny 26 – 36 kg

12.Vady

Vše, co snižuje všestranné využití psa a co je na překážku jeho dobré pohyblivosti, obratnosti, vytrvalosti a odolnosti. Všechny odchylky od standardu jsou posuzovány jako vada a hodnoceny podle míry jejich vyjádření.

13.Vylučující vady

 • agresivita nebo kousavost z bázlivosti
 • barva nosní houby jiná než černá
 • jiný skus než nůžkový, klešťový nebo těsný klešťový
 • výrazná chudozubost (chybí více než 3 zuby)
 • zcela bílá barva bez barevných znaků
 • jedinci, kteří nemají obě oči umístěny v barevné skvrně
 • jakákoliv anatomická znetvoření nebo známky oslabeného zdraví
 • kryptorchismus
 • DKK 3/3 nebo x/3, 3/x