Setkání na Sněžce

Bonitační řád

Bonitační řád Klubu českého horského psa


I. Úvodní ustanovení

1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro
organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene
český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu
chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za
jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek
zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise

1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s
aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve
výjimečném případě, pokud je bonitace organizována mimo akci pořádanou KČHP a druhý
člen chovatelské komise se na bonitaci nemůže dostavit, může jej nahradit přítomný člen
výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise
na nejbližším jednání informovat výbor KČHP.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje
poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe
předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být bonitovaného majitel psa/feny.

III. Bonitovaný jedinec

1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených
nejpozději v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici
(hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna
vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného
přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek
nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k
posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen.
4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.

IV. Bonitace

1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i
další bonitace.
2. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
3. Na žádost zaslanou alespoň 1 měsíc předem poradci chovu je možno uskutečnit
individuální bonitaci. V tomto případě hradí majitel bonitovaného jedince kromě poplatku za
bonitaci také veškeré náklady s bonitací spojené (úhradu za cestovné bonitační komise,
poplatek rozhodčímu apod.).
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bonitační karty, který
podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál
bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v
Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP
6. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = bez vylučujících vad
- nechovný = vylučující vada (vady)
7. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V
takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek
8. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
9. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o
místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných
příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji
zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP, a to nejpozději 2
týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace

1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k
výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to
doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti
bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti
odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 14.9.2013 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn . Případné změny a
doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.