Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat

Bonitační řád

Bonitační řád Klubu českého horského psa II. vydání

I. Úvodní ustanovení
1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise
1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve výjimečném případě, kdy není přítomen druhý člen chovatelské komise, může jej nahradit přítomný člen výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise na nejbližším jednání výboru informovat.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.
6. Bonitační komisi mohou při bonitaci pomáhat (měření, zakreslování skvrn apod.) 1-2 předem určení pomocníci z členů chovatelské komise nebo výboru.

III. Bonitovaný jedinec
1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici (hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen. 4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.
5. K bonitaci nejsou připuštěni jedinci, kteří ke dni bonitace nesplnili podmínku účasti na klubové nebo speciální výstavě pořádané KČHP, minimálně ve věku 15 měsíců dosažených nejdříve v den konání výstavy. Absolvování výstavy se dokládá posudkovým listem.
6. V případě, že klub z objektivních příčin neuspořádá v předcházejících 15 měsících klubovou ani speciální výstavu, odpadá pro bonitované jedince starší 24 měsíců podmínka předvedení na výstavě podle bodu III., odst. 5 tohoto řádu.

IV. Bonitace
1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.
2. Bonitace se koná ve vyznačeném prostoru pouze za přítomnosti bonitační komise, s případnými pomocníky podle bodu II.,6. tohoto řádu. Dále je přítomen majitel psa/feny (nebo jeho zástupce), který si může vzít pomocníka pro předvedení. Nikdo další nemá do vymezeného prostoru přístup.
3. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bodované bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Bonitovaný jedinec musí být před bonitací prokazatelně identifikován (tetovací číslo, číslo transpondéru)
6. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP nebo součet bodů na bonitační kartě je vyšší než 20.
7. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = splňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu
KČHP
- nechovný = nesplňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu KČHP.
8. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek 9. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
10. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji, nebo na internetových stánkách KČHP nebo prostřednictvím e-mailu své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP nebo rozeslaným e-mailem, a to nejpozději 2 týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace
1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 12.9.2021 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.